Av. Zekiye Kuşgöz | ARAÇ DEĞER KAYBI DAVALARI-TRAFİK KAZASI
Av. Zekiye Kuşgöz, 1989 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 2013 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.
16609
post-template-default,single,single-post,postid-16609,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

ARAÇ DEĞER KAYBI DAVALARI-TRAFİK KAZASI

ARAÇ DEĞER KAYBI DAVALARI-TRAFİK KAZASI

20.06.2017 tarih ve K 2017/27183 sayılı Hakem Kararı

Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep

Karara bağlanmak üzere Hakemliğime tevdi edilmiş bulunan,X Ltd. Şti. vekili tarafından Sigorta Tahkim Komisyonuna iletilen uyuşmazlığın konusu, X Sigorta AŞ’ye Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi ile sigortalı olan X plakalı araç ile başvuru sahibine ait Y plakalı aracın 30.09.2016 tarihinde karıştıkları trafik kazasına ilişkindir.Başvuru sahibi tarafından, kaza sonucu müvekkiline ait araçta meydana gelen 1.050.-TL değer kaybı bedeli ve 150.-TL ekspertiz ücretinin davalı sigorta şirketinden tazmini talep edilmektedir.Başvurunun Hakeme İntikaline ve İncelenmesine İlişkin Süreç Dosya tarafımca teslim alınarak yargılamaya başlanmıştır. Dosya içeriği üzerinde yapılan tetkik sonucunda,uyuşmazlığın mahiyeti ve dosya içeriği itibariyle, duruşma yapılmasına ve uyuşmazlığın çözümü için bilirkişi görevlendirilmesine gerek olmadığı, bu itibarla dosya münderecatına göre karar verilebileceği kanaatine varılmıştır.

TARAFLARIN ORTAYA KOYDUĞU MADDİ VE HUKUKİ İDDİALAR
Başvuru Sahibinin İddiaları ve Sunduğu Belgeler Başvuru sahibi vekili,başvuru formu ve ekli belge ve beyanlarına göre Komisyona yapılan uyuşmazlık müracaatında;Davalı sigorta şirketine Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası(ZMSS) ile sigortalı X plakalı aracın 30.09.2016 tarihinde müvekkiline ait Y plakalı araca çarpmak suretiyle hasarlanmasına sebebiyet verdiği, işbu kazada sigortalı araç sürücüsünün tam kusurlu olduğu, kaza nedeniyle müvekkiline ait araçta 1.050.-TL değer kaybı oluştuğu,davalı sigorta şirketi tarafından yapılan ödemenin zararı karşılamadığı beyan ve iddia edilerek şimdilik 1.050.-TL değer kaybı bedeli ile 150.-TL ekspertiz ücretinin davalıdan tahsili talep edilmektedir. Başvuru sahibi vekili başvuruya dayanak olarak 2017.E. 24900 sayılı başvuru formu ekinde yer alan belgeleri delil olarak sunmuştur. Sigorta Kuruluşunun Ortaya Koyduğu Savunmalar ve Sunduğu Belgeler Başvuru sahibinin iddialarına karşılık olarak sigorta şirketi ise özetle;Sigorta Şirketi tarafından atanan eksper tarafından yapılan hesaplamaya göre 627.-TL değer kaybı tespit edildiği, tespit edilen bu rakamın 08.05.2017 tarihinde davacıya ödendiğini, talep edilen ekspertiz ücretinin reddi gerektiği, şirketin sorumluluğunu yerine getirdiğini iddia vebeyan ederek başvurunun reddini talep etmiştir.Davalı Sigorta Şirketi savunmalarına dayanak olarak 30.05.2017 tarihli savunma yazıları ekindeki belgeleri ibraz etmiştir.

UYUŞMAZLIĞA UYGULANACAK HÜKÜMLER
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları ile diğer ilgili mevzuat hükümleri.

DEĞERLENDİRME VE GEREKÇELİ KARAR:

Değerlendirme:
Uyuşmazlığa konu talep, vaki kaza sonrasında başvurana ait otomobilde meydana geldiği iddia edilen değer kaybı zararının sigortacı tarafından KTK Zorunlu Mali SorumlulukSigorta(ZMSS) Poliçesi kapsamında tazminine ilişkindir.
Dosyadaki belgelerin incelenmesinden başvuranın kaza tarihi itibariyle araç maliki sıfatını taşıdığı, aleyhine başvuru yapılan Sigorta Şirketi’nin ise aynı tarih itibariyle zarara sebebiyet verdiği iddia olunan X plakalı aracın ZMSS sigortacısı olduğu, sigortalı araç sürücüsünün kazanın oluşumunda tam kusurlu olduğu, tarafların aktif ve pasif husumet ehliyetlerinin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Dava şartları bakımından davanın görülmesine engel başkaca bir eksiklik bulunmadığı anlaşıldığından uyuşmazlığın esasına girilmiştir.Poliçenin varlığı, geçerliği ve kazanın oluşumu bakımından herhangi bir tereddüt yoktur.Uyuşmazlık, vaki trafik kazası sonucu başvuru sahibinin aracının ikinci el rayiç satış değerindeki azalmanın miktarı ve ekspertiz ücreti hususlarında toplanmaktadır.2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 85 inci maddesi birinci fıkrasının “Bir motorlu aracın işletilmesi bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yahut bir şeyin zarara uğramasına sebep olursa, motorlu aracın bir teşebbüsün unvanı veya işletme adı altında veya bu teşebbüs tarafından kesilen biletle işletilmesi halinde, motorlu aracın işleteni ve bağlı olduğu teşebbüsün sahibi, doğan zarardan müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.”hükmü ile karayolunda işletilen araçlara ilişkin olarak işletenin sorumluluğu düzenlenmiştir.Aynı Kanunun 91 inci maddesi ise 85 inci maddede yer alan işletenin sorumluluğunun sigortacıya devrini öngörmüştür.Bir trafik kazasına karışan araçta meydana gelen değer kaybı Yargıtay içtihatlarına göre doğrudan zarar kabul edilmektedir. Davacı tarafından sunulu ekspertiz raporuna göre ise kaza sonucu başvurana ait araçta 1.050.-TL tutarında değer kaybı oluştuğu tespit edilmiştir. Davalı sigorta şirketi ise savunmasında belirtmiş olmasına rağmen değer kaybına yönelik herhangi bir ekspertiz raporu sunmamıştır.Davacı tarafından dosyaya sunulu ekspertiz raporunun tetkikinden raporun denetime elverişli ve tatmin edici olduğu anlaşılmış olup araçta oluşan değer kaybı miktarını yansıttığı mülahazasıyla değer kaybının tespiti bakımından dikkate alınabileceği, bu itibarla 30.09.2016 tarihli kaza sonucu başvurana ait araçta 1.050.-TL tutarında değer kaybı oluştuğu kanaatine varılmıştır.Tarafların beyanlarına göre davalı sigorta şirketi tarafından 08.05.2017 tarihinde yani dava tarihinden sonra başvurana 627.-TL tutarında ödemede bulunulduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle tespit edilen 1.050.-TL’den ödenen miktarın düşülmesiyle bakiye 423.-TL’nin başvurana ödenmesi gerektiği kanaatine varılmıştır.Başvuran tarafından, araçta oluşan değer kaybının tespitine yönelik olarak yaptırılan ekspertiz işlemi için ödenen 150.-TL tutarındaki ekspertiz ücreti talep edilmektedir. Türk Ticaret Kanunu’nun 1426/1 maddesi sigortacının, sigorta ettiren, sigortalı ve lehtar tarafından,rizikonun, tazminatın veya bedel ödeme borcunun kapsamının belirlenmesi amacıyla yapılan makul giderleri, bunlar faydasız kalmış olsalar bile, ödemek zorunda olduğunu hüküm altına almıştır.25.08.2015 tarih ve 29456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği’nin 12’nci maddesine dayanılarak hazırlanan Ekspertiz Ücret Tarifesi, değer kaybı ekspertiz işlemlerinde uygulanacak ekspertiz ücretlerini belirlemiş durumdadır. Bu itibarla başvuranın değer kaybı ekspertiz raporu ücreti olarak sarf ettiği 150.-TL’nin “makul gider” olarak kabulünün uygun olacağı kanaatine varılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından değer kaybı tazminatı yasal faize hükmedilmesi talep olunmuştur. Başvuru sahibi tarafından davalı Sigorta Şirketine 22.03.2017 tarihinde başvurulduğu anlaşılmış olup,K.T.K. 99’uncu maddesi uyarınca Davalı Sigorta Şirketi 04.04.2017 tarihinde temerrüde düşmüştür.

Gerekçeli Karar
Yukarıda izah edildiği üzere; dosya muhteviyatındaki tüm belge ve bilgiler ışığında, 23.02.2016 tarihli kaza sonucu başvuranın aracında 1.050.-TL değer kaybı meydana geldiğinin tespitiyle, dava aşamasında 627.-TL ödeme yapıldığından konusuz kalan bu kısım için hüküm kurulmasına yer olmadığına, bakiye 423.-TL’nin başvurana ödenmesi gerektiğine,
150.-TL ekspertiz ücretinin TTK 1426’ıncı maddesi kapsamında “makul gider” olarak kabulüne,davalı sigorta şirketinin 04.04.2017 tarihinde temerrüde düştüğünün kabulüyle bu tarihen itibaren işleyecek yasal faize hükmedilmesi gerekmiştir.

SONUÇ
1-Başvuru sahibinin talebinin ve açmış olduğu hakem davasının KABULÜNE, 1.050.-TL değer kaybı oluştuğunun tespitiyle, dava aşamasında 627.-TL ödeme yapıldığından konusuz kalan bu kısım için hüküm kurulmasına yer olmadığına, bakiye 423.-TL değer kaybı bedeli ve 150.-TL ekspertiz ücreti olmak üzere toplam 573.-TL’nin 04.04.2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketinden alınarak başvuru sahibine verilmesine,

2-Başvuru sahibi tarafından yapılmış olan 100.-TL başvuru ücretinin aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketinden alınarak başvuru sahibine verilmesine,

3-Başvuru sahibi vekil ile temsil olunduğundan kabul edilen miktar üzerinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereğince 1.200.-TL avukatlık ücretinin aleyhine başvuru yapılan sigorta şirketinden alınarak başvuru sahibine verilmesine.