Av. Zekiye Kuşgöz | İŞÇİNİN HAK KAYBINA UĞRAYACAK ŞEKİLDE FARKLI ŞİRKETLERDE SİGORTA KAYDININ BULUNMASI- ORGANİK BAĞ
Av. Zekiye Kuşgöz, 1989 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 2013 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.
17163
post-template-default,single,single-post,postid-17163,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

İŞÇİNİN HAK KAYBINA UĞRAYACAK ŞEKİLDE FARKLI ŞİRKETLERDE SİGORTA KAYDININ BULUNMASI- ORGANİK BAĞ

İŞÇİNİN HAK KAYBINA UĞRAYACAK ŞEKİLDE FARKLI ŞİRKETLERDE SİGORTA KAYDININ BULUNMASI- ORGANİK BAĞ

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

 E. 2016/24264 K. 2020/10630 T. 6.10.2020

MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davacı ve davalılar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı vekili, müvekkilinin 26.09.2008 tarihinde davalı şirketlerden … şirketinde çaycı olarak çalışmaya başladığını, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiğini, 12.02.2015 tarihine kadar davalı şirketler nezlinde toplam 6 yıl 4 ay 18 gün kesintisiz olarak hizmet ifa ettiğini, ancak müvekkilinin bilgisi ve onayı olmadan hak kaybına uğratacak şekilde bir çok defa işe giriş çıkış işlemlerinin yapıldığını, müvekkilinin ilk işveren şirket olan … şirketinin aynı adreste faaliyet gösteren ve birbirleri ile organik bağı bulunan şirketlerin çalışanı olarak gösterilmek suretiyle hizmet sürelerinin kesintiye uğratıldığının tespit edildiğini belirterek kıdem ve ihbar tazminatı ile birlikte bir kısım işçilik alacaklarının davalılardan tahsilini talep etmiştir.

Davalılar vekili, davacının müvekkili şirkeler tarafından giriş çıkış işlemleri yapıldığından haberdar olmadığı yönündeki iddialarının gerçek dışı olduğu, zira tüm muameleler davacının bilgisi ve rızası ile yapıldığını,müvekkili şirketin davacının konusu suç olan bir eylemi gerçekleştirdiği ihtimalinden şüphelendiğini ve davacının iş sözleşmesini sonlandırdığını,… şirketi ile … Film-Sinefoks ünvanlı şirketler arasında organik bağ bulunmadığı için kıdem tazminatı talep koşulları oluşmayan davacının bu talebinin reddinin gerektiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece, yapılan yargılama sonucunda toplanan deliller ve bilirkişi raporuna dayanılarak, yazılı gerekçe ile davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Karar taraflar vekillerince temyiz edilmiştir.

1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-Taraflar arasındaki uyuşmazlık, davacının iş sözleşmesinin kim tarafından feshedildiği, davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanıp kazanamadığı konusundadır.

Somut olayda; davacı, iş sözleşmesinin davalı tarafça haksız feshedildiğini beyan etmiş, davalılar da davacının konusu suç olan bir eylemi gerçekleştirdiği ihtimalinden şüphelenildiğini ve bunun üzerine iş sözleşmesinin feshedildiğini belirtmişlerdir. Her ne kadar mahkemesince davacıya işverence yapılan hakaret neticesince davacının iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiği gerekçesi ile ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmiş ise de;davacının iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğine ilişkin bir iddiasının bulunmadığı gibi davalıların da davacının iş sözleşmesini feshettiklerini beyan etmeleri karşısında davacının iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından feshedildiği sabittir.Tüm dosya kapsamındaki bilgi ve belgeler, tanık beyanları birlikte değerlendirildiğinde davalı tarafın davacının iş sözleşmesini haklı nedenle feshettiğini ispatlayamadığı anlaşılmış olup davacının ihbar tazminatının kabulüne karar verilmesi gerekirken reddine karar verilmesi hatalı olmuştur.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı sebeplerden dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgililere iadesine, 06.10.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.