Av. Zekiye Kuşgöz | MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI-HASAR TUTARININ EKSİK ÖDENMESİ
Av. Zekiye Kuşgöz, 1989 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 2013 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.
16606
post-template-default,single,single-post,postid-16606,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI-HASAR TUTARININ EKSİK ÖDENMESİ

MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI-HASAR TUTARININ EKSİK ÖDENMESİ

28.04.2017 tarih ve K
2017/17669 sayılı
Hakem Kararı
BAŞVURU KONUSU UYUŞMAZLIK VE YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN
BİLGİLER
2.2.
Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep
2.3.
Başvurunun Hakeme İntikaline ve İncelenmesine İlişkin Süreç
Dosya 22.02.2017 tarihinde teslim alınarak yargılamaya başlanmıştır. Dosya içeriği üzerinde yapılan tetkik sonucunda, uyuşmazlığın mahiyeti ve dosya mevcudu itibariyle bilirkişi incelemesi yapılmasına gerek olduğu kanaatine varılarak, bilirkişiden rapor alınıp, uyuşmazlık hakkında karara varılmış ve yargılamaya son verilmiştir.
3.TARAFLARIN ORTAYA KOYDUĞU MADDİ VE HUKUKİ İDDİALAR
Başvuru Sahibinin İddia, Delil ve Talepleri
Başvuru sahibi vekili, müvekkilinin aracının trafik kazası neticesinde hasara uğradığını,kasko poliçesini tanzim eden
XX Sigorta AŞ tarafından sovtaj dahil 46.000 TL ödeme yapıldığını, aracın rayiç değerinin 54.000 olduğunu, bu durumda 8.000TL eksik ödeme yapıldığını, bu miktarın avans faizi ile birlikte ödenmesine karar verilmesini talep etmiş ve dilekçesine, Kaza Tespit Tutanağı, Kasko Poliçesi Tescil Belgesi eklemiştir.
2.2 Sigorta Kuruluşunun Savunma, Delil ve Talepleri
Sigorta şirketi vekili Komisyona verdiği 07.11.2016 tarihli dilekçesi ile, başvuru sahibinin aracının hasar sonrası pert
-total işlemi gördüğünü, 46.000 TL rayiç bedel ve 20.045 TL sovtaj değeri tespit edildiğini, sovtaj sigortalıya bırakıldığından, aradaki 25.955 TL tutarındaki farkın başvuru sahibine ödendiğini, başkaca sorumluluklarının kalmadığını beyan ederek, talebin reddine karar verilmesini istemiş, ekspertiz raporu ve poliçe ibraz etmiştir.
4.UYUŞMAZLIĞA UYGULANACAK HÜKÜMLER
Uyuşmazlığın çözümünde Sigortacılık Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Kasko Sigortası Genel Şartları ve Sigorta Poliçesi hükümleri ile Yargıtay içtihatları dikkate alınmıştır.
5.DEĞERLENDİRME, GEREKÇELİ KARAR
Uyuşmazlığa konu talep, başvuranın aracında meydana gelen hasar bedelinin, aracın Kasko sigortasını yapan sigorta şirketi tarafından Kasko Sigortası çerçevesinde tazminine ilişkindir. Dosyadaki belgelerden, başvuranın kaza tarihi itibariyle araç maliki olduğu ve aleyhine başvuru yapılan XX Sigorta AŞ nin ise XX plakalı aracı Kasko Sigortası ile teminat altına alan sigorta şirketi olduğu görülmüştür.
Tarafların aktif ve pasif husumet ehliyetlerinin mevcut olduğu tespit edildiğinden ve dava şartları yönünden,davanın görülmesine engel başkaca bir eksiklik bulunmadığı anlaşıldığından uyuşmazlığın esasına girilmiştir.Taraflar arasında, hasar gören aracın rayiç değeri konusunda uyuşmazlık vardır. Sovtajın değeri ve başvuru sahibine bırakıldığı konusunda uyuşmazlık yoktur.
Uyuşmazlık konusunda bilirkişi tetkikatı yapılmış, alınan rapor ve 06.04.2017 tarihli ek bilirkişi raporundan, söz konusu aracın kaza tarihindeki rayiç bedelinin 54.000 TL, sovtaj değerinin 20.045 TL olduğu anlaşılmış, rapor bizce de yeterli ve denetime elverişli bulunmuştur. Başvuru sahibi hasarlı aracın kendisinde kalmasını kabul ettiğine göre,
rayiç değerden, sovtaj bedelini mahsup ettiğimizde geriye, 33.955 TL kalmaktadır. Bu miktardan, sigorta şirketi tarafından başvurudan önce ödenen 25. 955 TL yi tenzil ettiğimizde geriye 8.000 TL alacak kalmaktadır.Sigorta şirketi kısmi ödemenin yapıldığı 09.12.2016 tarihinde temerrüt durumuna düştüğüne göre ,faiz bu tarihten başlatılmalıdır ve borç ticari bir münasebetten doğduğundan avans faizi olmalıdır.
6.SONUÇ
1.Yukarıda gösterilen sebeplere göre sabit olan talebin kabulü ile, 8.000 TL hasar bedeli tazminatının, 09.12.2016 tarihinden geçerli avans faizi ile birlikte XX Sigorta AŞ den alınarak, başvuru sahibine verilmesine,
2.Başvuru sahibi tarafından yatırılan 250 TL harç, 380 TL bilirkişi ücreti ki toplam 630 TL tutarındaki masrafın,
X Sigorta AŞ den alınarak, başvuru sahibine verilmesine,
3.Başvuru sahibi vekili için takdir edilen 1.980 TL vekalet ücretinin, XXSigorta AŞ denalınarak, başvuru sahibine verilmesine,
5684 sayılı Kanunun 30. maddesi uyarınca, kararın tebliğinden itibaren on gün içinde, itirazı kabil olmak üzere karar verilmiştir. 28.04.2017