Av. Zekiye Kuşgöz | BANKA HESABININ İNTERNET DOLANDIRICILIĞI İLE BOŞALTILMASI-BANKALARIN SORUMLULUĞU
Av. Zekiye Kuşgöz, 1989 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 2013 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.
16744
post-template-default,single,single-post,postid-16744,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

BANKA HESABININ İNTERNET DOLANDIRICILIĞI İLE BOŞALTILMASI-BANKALARIN SORUMLULUĞU

BANKA HESABININ İNTERNET DOLANDIRICILIĞI İLE BOŞALTILMASI-BANKALARIN SORUMLULUĞU

11. Hukuk Dairesi 2016/2156 E., 2017/4759 K.

“İçtihat Metni”

  1. Hukuk Dairesi 2016/2156 E. , 2017/4759 K.”İçtihat Metni”

MAHKEMESİ :TİCARET MAHKEMESİ

Taraflar arasında görülen davada… 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 13/10/2015 tarih ve 2014/702-2015/1239 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

Davacı vekili; müvekkili şirketin davalı bankanın… şubesindeki hesabında bulunan 91.000 USD parasının üçüncü kişiler tarafından internet bankacılığı kullanılarak çalındığını, hesapta yer alan paranın 30.000 TL’lik kısmının müvekkilinin aynı bankadaki başka bir hesabına aktarıldığını, bankanın ihtara rağmen zararı tazmin etmediğini ve bu amaçla yapılan icra takibine itiraz ettiğini, davalının kendisine emanet edilen parayı koruyamadığını belirterek itirazın iptali ile icra inkar tazminatına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili; davaya konu edilen paraların müvekkili tarafından davacıya verilen şifreler ve işlem için gereken özel şifreler kullanılmak sureti ile çekildiğini, bu şifrelerin davacıdan başkasının bilmesinin mümkün olmadığını, işlemlerin bilgisayar aracılığı ile yapıldığını ve bilgisayar güvenliğinden davacının kendisinin sorumlu olduğunu beyanla davanın reddi ile davacının kötü niyet tazminatına mahkum edilmesini gerektiğini savunmuştur.

Mahkemece tüm dosya kapsamına göre; davalı bankanın internet bankacılığı teknolojisinin imkân verdiği önlemleri almadığı, davacının hesabının boşaltılmasında davacının kusurlu olduğunu ispat edilmediği, bankanın hafif kusurundan dahi sorumlu olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp, değerlendirilmesinde usul ve yasaya aykırı bir yön bulunmamasına ve 5911 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri uyarınca bankanın mudinin hesabından sorumlu olmasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde değildir.

SONUÇ :Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 6.715,04 TL temyiz ilam harcının temyiz eden davalıdan alınmasına, 26/09/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.