Av. Zekiye Kuşgöz | KAZA YERİNİ TERK EDEN SÜRÜCÜYE KARŞI SİGORTANIN AÇTIĞI RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI
Av. Zekiye Kuşgöz, 1989 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 2013 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.
16806
post-template-default,single,single-post,postid-16806,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

KAZA YERİNİ TERK EDEN SÜRÜCÜYE KARŞI SİGORTANIN AÇTIĞI RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI

KAZA YERİNİ TERK EDEN SÜRÜCÜYE KARŞI SİGORTANIN AÇTIĞI RÜCUEN TAZMİNAT DAVASI

Y17HD. Esas : 2015/13866Karar : 2016/1998Tarih : 22.02.2016

YARGITAY 17. HUKUK DAİRESİ KARARI:Taraflar arasındaki rücuen tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkili şirkete trafik sigortalı olup davalının maliki olduğu … plaka sayılı araç ile meydana gelen trafik kazası sonucu aynı araçta yolcu olarak bulunan dava dışı …isimli şahsın yaralandığını, kazadan hemen sonra sigortalı araç sürücüsünün olay yerini terk ettiğini, müvekkilinin 9.331,00 TL tazminatı dava dışı şahsa ödediğini, ayrıca tedavi gideri olarak 4.986,00 TL’yi hastaneye ödediğini, davalının kazada %100 kusurlu olduğunu, ödenen toplam 14.648,84 TL tazminatın davalıdan rücu için … 20. İcra Dairesi’nin 2013/192 sayılı takip dosyası ile başlatılan icra takibine davalının yapmış olduğu haksız itirazının iptalini, davalı aleyhine icra inkar tazminatına karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili, müvekkilinin evden para almak için olay yerini terk ettiğini ancak daha sonra karakola gidip ifadesini verdiğini, rücu şartlarının oluşmadığını bildirerek davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, davanın kabulü ile davalının … 20. İcra Müdürlüğü’nün 2013/192 sayılı dosyasında takibe itirazının iptali ile takibin 14.317,00 TL asıl alacak, 331,84 TL işlemiş faiz toplamı 14.648,84 TL üzerinden devamına, asıl alacağa takip tarihinden itibaren talep gibi yasal faiz yürütülmesine, alacak yargılamayı gerektirip likit olmadığından davacının icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dava, zorunlu mali sorumluluk sigortası ilişkisinden kaynaklanan rücu davasıdır. Bu tür davalarda sigortacı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 95/2. maddesi gereğince tazminat yükümlülüğünün azaltılması veya kaldırılmasına ilişkin halleri üçüncü kişilere karşı ileri süremeyeceğinden zarar görene ödeme yaptıktan sonra sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre kendi sigorta ettirenine rücu edebilir.

Davacı …, davalı … adına kayıtlı aracın zorunlu mali sorumluluk sigortacısı olup, kaza sırasında sigortalı aracı kullanan kişinin olay yerini terk ettiğini, ehliyet ve alkol durumunun belirsiz olduğunu ileri sürerek poliçe kapsamında ödediği tazminatı sigortalıdan rücuan tazmini talebinde bulunmuştur.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçe genel şartlarının B.4. maddesinde sigorta şirketinin sigortalısına rücu edebileceği haller düzenlenmiş olup, rücu hakkının doğduğunun ve maddede sayılan bu hallerin mevcut olduğunu ispat yükü sigorta şirketindedir. Davacı vekili dava dilekçesinde rücu nedeni olarak sürücünün firar ettiğini belirtmiş olup sürücünün olay yerini terk etmesi sigortacıya rücu hakkı vermez. Sigorta şirketinin somut delillerle genel şartlar B.4. maddesinde sayılan hallerin gerçekleştiğini ispat etmesi gerekir. Davacı …, zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları uyarınca, sürücünün ehliyetsiz olduğunu veya alkollü bulunduğunu somut delillerle kanıtlaması buna göre araştırma inceleme yapılması gerekir. (HGK.nun 10.12.1997 gün 1997/11-772-1043, HGK.nun 16.12.1998 gün, 1998/11-872-905, HGK.nun 22.12.2010 gün 2010/17-655, 688 sayılı kararları)

O halde, mahkemece davacı davasını somut delillerle kanıtlayamadığından davasının reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu şekilde kabulüne karar verilmesi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile hükmün, peşin alınan harcın istek halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine, 13/09/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.