Av. Zekiye Kuşgöz | SİGORTA ŞİRKETİ TARAFINDAN HAKSIZ OLARAK ÖDENMEYEN İŞSİZLİK SİGORTASI TAZMİNATI
Av. Zekiye Kuşgöz, 1989 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra 2013 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.
17109
post-template-default,single,single-post,postid-17109,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive
 

SİGORTA ŞİRKETİ TARAFINDAN HAKSIZ OLARAK ÖDENMEYEN İŞSİZLİK SİGORTASI TAZMİNATI

SİGORTA ŞİRKETİ TARAFINDAN HAKSIZ OLARAK ÖDENMEYEN İŞSİZLİK SİGORTASI TAZMİNATI

25.06.2020 Tarih ve K-2020/55612 Sayılı Hakem Kararı (İstihdam)
1. BAŞVURU KONUSU UYUŞMAZLIK VE YARGILAMA USULÜNE İLİŞKİN
BİLGİLER
1.1. Uyuşmazlık Konusu Olay ve Talep;
Karara bağlanmak üzere, Hakemliğime tevdi edilen Başvuru Dosyasındaki uyuşmazlığın
konusu, XXX A.Ş. tarafından XXX No’lu “XXX Sigorta Poliçesi” ile sigortalı XXX’ın istem
dışı işsiz kalmasının sonucuyla ilgilidir.
Başvuru Sahibi Vekili, Müvekkilinin iş akdinin 30/09/2019 tarihinde feshedildiğini, Poliçenin “işsizlik teminatı” kapsamında olmak üzere ve fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak ve artırılmak üzere şimdilik 6.000,00 TL işsizlik tazminatının yasal faizi ile birlikte Sigorta Şirketinden tahsiline karar verilmesi talebine ilişkindir.
1.2. Başvurunun Hakeme İntikaline ve İncelenmesine İlişkin Süreç
Başvuru Sahibi XXX’ın 23/01/2020 tarihli, XXX Sayılı Başvurusu ile sunduğu belgeler Raportör’e tevdi edilmiş, hazırladığı 00/02/2020 tarihli “Başvuru İnceleme Raporu” Komisyona sunulmuştur. Tahkim Komisyonu Başvuruya konu uyuşmazlığı, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 30. Maddesinin 15. Fıkrası uyarınca karara bağlanmak üzere 04/03/2020 tarihinde Hakemliğime tevdi etmiştir.
Dosya içeriği belgeler, ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmiş HMK’nin 424 ve 429. Md.’leri gereği duruşma yapılmasına gerek olmaksızın Dosya üzerinden yargılama yapılması uygun görülmüştür.
Dosya kapsamı üzerinde yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, uyuşmazlık hakkında 25/06/2020 tarihinde karara varılmış ve Dosya hüküm kısmında belirtildiği şekliyle karara çıkartılmıştır.
2. TARAFLARIN ORTAYA KOYDUĞU MADDİ VE HUKUKİ İDDİALAR
2.1. Başvuru Sahibinin İddia, Delil ve Talepleri;
Başvuru sahibi Vekili Başvuru Formunda ve ek beyanında özetle;
Poliçede aylık 3.000,00 TL olmak üzere, 6 ay için işsizlik teminatı olduğunu, müvekkilinin iş akdinin 30/09/2019 tarihinde işveren tarafından feshedilmesi üzerine, işsiz kaldığını, teminat kapsamında tazminat talebine hak kazandığını, Sigorta Şirketine başvuruda bulunduğunu, ancak talebinin hukuka aykırı olarak, “istisnalar” Bölümünün (g) maddesi gerekçe gösterilerek ret edildiğini, Müvekkilinin farklı tarihlerde başarısı nedeniyle prim/ödül kazandığını, Sigorta Şirketinin ret beyanına performans düşüklüğünü gösterdiğini, oysa Poliçede “performans düşüklüğü nedeniyle iş akdinin feshi teminat dışıdır” gibi bir maddenin olduğu izlenimi yaratılmak istendiğini bu şekilde bir istisna maddesi olmadığını, Müvekkilinin İşkur’dan 3  aydır (Kasım, Aralık 2019, Ocak 2020) işsizlik ödeneği almakta olduğunu, Poliçede işsizlik teminatının 6 ay için aylık 3.000,00 TL olarak belirlendiğini, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak ve artırılmak üzere, şimdilik 6.000,00 TL işsizlik tazminatını, Sigorta Şirketine başvuru tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tahsiline, yargılama giderleri ile vekâlet ücretinin Sigorta Şirketine yükletilmesine karar verilmesini, İddia ve talep etmiştir.
Başvuru Sahibi, Başvurusuna Dayanak Olarak;
XXX A.Ş.’nin 24/10/2019 tarihli talep ret yazısını, XXX No’lu XXX Sigorta Poliçesini, 30/09/2019 tarihli iş sözleşmesi fesih bildirimini, 3 adet Hediye çeki fotokopisini, Temmuz 2019 performans çizelgesini, Kasım, Aralık 2019, Ocak 2020 İşkur PTT Ödeme Belgesini, Kimlik Belgesini, XXX İşsizlik Beyan Formunu, SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü, SGK’nın Emekli aylığı almadığına ilişkin Yazısını, SGK İşten Ayrılış Bildirgesini, İşkur İş Arayan Kayıt Belgesini, Çalışma Belgesini, Delil olarak ibraz etmiştir.
2.2. Sigorta Kuruluşunun İddia, Delil ve Talepleri;
XXX A.Ş. Vekili, 04/02/2020 tarihli cevap yazısında özetle;
30/09/2019 tarihinde “düşük performans” gerekçesi ile iş akdinin feshedilen ve müvekkil Sigorta Şirketinden işsizlik teminatı talep eden XXX ile müvekkil Şirket arasında “XXX Sigorta Poliçesi” tanzim edilmiş olduğunu, Poliçe ile “İstem Dışı İşsizlik” risklerine karşı güvence sağlandığını, Başvuran iş akdi fesih yazısında “Düşük Performans”ın gerekçe gösterildiğini, Başvuru Sahibinin bilinen niteliklerden beklenenden daha düşük performans göstermesinin, iş akdinin feshi için geçerli sebep olduğunu, Başvuranın İşvereni tarafından 24/12/2018 ve 28/06/2019 tarihinde yazılı olarak uyarıldığını, iş akdi fesih yazısında da belirttiği üzere, Başvuranın Şirkette çalışma süresi boyunca Şirketin işleyişine ve satış politikasına hakimiyetinin zayıf olması, satış hedeflerinin çok altında kalması, Ekibinin aylık hedeflerini olumsuz yönde etkilemesi, performansının yükselmesi için İşveren tarafından yapılan her türlü işleme, eyleme rağmen herhangi bir gelişme göstermemiş olmasından dolayı iş akdinin feshedildiğini, Poliçenin “İstem Dışı İşsizlik Teminatı” risklerini kapsadığını, Başvuranın işten çıkarılma gerekçesinin geçerli bir fesih sebebi olduğunu, bu nedenle istem dışı işsizlik teminatına başvurmasının hukuka ve mevzuata aykırı olduğunu, müvekkil Şirketin poliçe kapsamında sorumluluğunun bulunmadığını, Poliçenin istisnalar Maddesi (g) bendine göre “işverenden herhangi bir uyarı yazısı almışsa” işsizlik teminatının kapsam dışı olduğunu, iş akdi fesih yazısında belirtildiği üzere 24/12/2018 ve 28/06/2019 tarihlerinde başvurana yapılmış olan yazılı uyarılara rağmen, Başvuranın İşveren tarafından beklenilen performansı
göstermediğini, Yargıtay kararlarında da, işverence yapılan uyarılara ve talep edilen savunmalara rağmen işçinin performansının düşük olmasının geçerli bir fesih sebebi olduğunu, İşveren, başvurana 2 farklı tarihte yazılı uyarıda bulunmuş olup, başvurandan düşük performansı için savunma
talep ettiğini, Başvuranın savunmasının, başvuranla beraber benzer işte çalışanlar arasında en düşük performansı göstermesi sebebi ile kabul edilmediğini uyuşmazlığa konu riskin, Poliçe kapsamında olmadığından başvurunun reddine, harç, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin başvurucu tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, İddia ve talep etmiştir.
Sigorta Şirketi Vekili, Cevap Dilekçesine Dayanak Olarak, Belge ibrazında bulunmamıştır.
3. UYUŞMAZLIĞA UYGULANACAK HÜKÜMLER
Uyuşmazlığın çözümü için, TTK’nun Sigorta ile ilgili hükümleri, 2918 sayılı KTK’nun ve Borçlar Kanunu’nun ilgili maddeleri, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, Borç Ödeme Sigortası Genel Şartları, Sigortacılıkta Tahkime ilişkin Yönetmelik, Sigorta Tahkim usulü ile Sigorta Hakemlerine ilişkin Tebliğ ve konuya münhasır diğer mevzuat ile Yüksek Yargı Kararları esas alınmıştır.
4. DEĞERLENDİRME, GEREKÇELİ KARAR
4.1.İlgili Mevzuat Çerçevesinde, Başvurunun Değerlendirilmesi;
a) Uyuşmazlığın esasını, Davalı Sigorta Şirketine XXX No’lu XXX Sigorta Poliçesi ile sigortalı XXX’ın, 30/09/2019 tarihinde feshedilen iş akdi sonrasında, Poliçede yer alan “işsizlik teminatı”nın, XXX A.Ş. tarafından “tazmin edilmediği” hususunun oluşturduğu,
b) XXX’ın “sigortalı” sıfatını taşıdığı, aleyhine başvuru yapılan Sigorta Şirketinin ise, işsizlik teminatı veren “sigortacı” olduğu, Başvuru Sahibinin iş akdinin feshedildiği tarihte sigortalı olduğu, Tarafların HMK’nın 50. ve 51. Md.’lerine göre, taraf ve dava ehliyetine sahip, aktif ve pasif husumet ehliyetlerinin mevcut olduğu, HMK’nın 114. Md.’sine göre, şartları yönünden Davanın görülmesine engel başkaca bir eksiklik bulunmadığı,
c) XXX A.Ş. tarafından düzenlenen XXX No’lu XXX Sigorta Poliçesinin 22/10/2018 –22/10/2019 vadeli, işsizlik teminatının 3.000,00 TL olduğu,
d) XXX tarafından düzenlenen 30/09/2019 tarihli İş Sözleşmesi Fesih Bildirimi yazısına göre Başvuru Sahibi XXX’ın kıdemli İK Çözüm Ortağı olduğu;
İş Sözleşmesinde ve Görev Talimatında belirtildiği üzere, Şirketin satış ekibinde görevlendirilen çalışanlardan beklentiler arasında, yazılı olarak önceden bildirilen aylık satış ve aktivite hedeflerinin gerçekleştirilmesinin olduğu, son bir yıllık dönemde satış hedeflerini gerçekleştirmek için etkin ziyaret ve görüşme ile müşteri takibi yapabilmesi için, yönetici tarafından defalarca sözlü ve yazılı yönlendirmelere, 24/12/2018 ve 28/06/2019 tarihli yazılı uyarılara rağmen, gerekli aksiyonları almadığı, makul ve gerçekleştirilebilir şekilde önceden belirlenen ve yazılı olarak verilen satış
hedeflerini gerçekleştiremediği, performansının ortalamanın oldukça altında kaldığı, bu konuda savunmasının istendiği, verilen savunmanın benzer işi yapan çalışanlar arasında en düşük performans olması nedeniyle kabul edilmediği, 2019 yılının Haziran ayında verilen hedefin %3,3’ünü, Temmuz ayında %43,4’ünü, Ağustos ayında %25,2’sini gerçekleştirdiği, üç aylık toplam hedefi gerçekleştirme oranının %24,0 olduğu, Bölge ortalamasının ise Haziran ayında %109,82, Temmuz ayında %67,92, Ağustos ayında %93,82 üç aylık ortalama hedef gerçekleştirme oranının %90,5 olduğu çalışmasını desteklemek adına, görevlendirildiği bölge ve portföy değişikliği de yapılmasına rağmen, 2019 yılı genel performans ortalamasının %35 olduğu, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. ve 18. Md. leri uyarınca 30/09/2019 tarihi itibariyle iş sözleşmesinin feshedildiği,
e) Başvuru Sahibinin, adına düzenlenmiş 08/11/2018, 10/09/2018 ve 06/02/2019 tarihli üç adet muhtelif meblağlı Banka Hediye Çeki fotokopisi ibrazında bulunduğu,
f) Başvuru Sahibinin çalıştığı Firmaya ait 2019 yılı Temmuz ayına ait olduğu tahmin edilen ve muhtelif çalışanlarında gösterildiği aylık performans tablosunda;
⎯ XXX’ın 2520
⎯ XXX’ın 1619,1 (XXX ile)
⎯ XXX’ın 3960 olarak değerlendirildiği,
g) XXX adına, İşkur XXX tarafından 05/11/2019, 16/12/2019 ve 06/01/2020 tarihli İş Kaybı Tazminatı PTT ödeme belgesinin ibraz edildiği,
h) XXX’ın, XXX.’den tazminat talebinde bulunmak üzere, 11/10/2019 tarihinde “İşsizlik Beyan Formu” doldurduğu,
i) SGK Tescil ve Hizmet Dökümü’ne göre, XXX’ın görevine son verilen Şirkette, 03/06/2013 tarihinde işe girdiği, 6 yıl 4 ay çalıştığı,
Kurumdan aktif olarak herhangi bir emekli aylığı almadığının beyan edildiği, Görülmüştür.
4.2.Gerekçeli Karar
a) SGK Hizmet Dökümüne göre, XXX’ın, görevine son veren Şirkette 03/06/2013 tarihinde işte başladığı, görevine son verildiği 30/09/2019 tarihine kadar 6 yıl 4 ay aralıksız çalıştığı,
b) 01/10/2019 tarihli İŞKUR İş Arayan Kayıt Belgesinden 05/10/2011 tarihinden itibaren kayıtlı olduğu, meslek olarak Satış Danışmanı/Uzmanı beyan edildiği, XXX önlisans eğitimi aldığı,
c) XXX A.Ş. tarafından, başvuru sahibi XXX’a gönderilen 30/09/2019 tarihli İş Sözleşmesi Fesih Bildiriminde, uyarılara rağmen çalışma performansının yeterli düzeye ulaşmaması nedeniyle, 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17. Ve 18. Maddeleri uyarınca feshedildiğinin bildirildiği, İş Kanunu’nun “Süreli Fesih” başlıklı 17. Maddesinde, iş sözleşmesinin feshinden önce durumun karşı tarafa bildirilmesi ile feshin geçerli olabilmesi için, geçmesi gereken sürelerin belirtildiği, fesih sürelerine uymayan taraf için uygulanacak müeyyidelerin ifade edildiği, 18. Maddede ise “Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması”nın ifade edildiği, Başvuru Sahibinin görevine haklı veya haksız nedenlerle son verilmesinin, Sigorta Şirketi tarafından tazminat ödenip ödenmemesine “kriter” olarak esas alındığı, diğer bir ifade ile Sigorta Şirketi tarafından, Başvuru Sahibinin işine son verilme sebebinin,
tazminat talep etme hakkını da belirleyici bir unsur olarak kabul edildiği,
d) XXX Sigorta Poliçesinin “işsizlik teminatı” başlıklı Bölümünün 2. Maddesinde, işsizlik teminatı “istem dışı işsizlik” risklerine karşı sigortalının güvence altına alınmasını sağlar.
3. Maddesinde, istem dışı işsizlik teminatından yararlanılabilmesi için, son 3 yılda 600 gün, işsiz kalınmadan önceki son 120 gün aralıksız çalışılmış olması, Türkiye İş Kurumu’ndan işsizlik tazminatı almaya hak kazanılmış olması gerekmektedir.
4. Maddesinde, istem dışı işsizlik teminatı ile ilgili riskin gerçekleşmesi durumunda yapılacak aylık tazminat ödemelerinin süresi, her bir sigorta yılında maksimum 6 ay olmak üzere, işsizlik durumu sona erene kadar gerçekleştirilir. “İstisnalar“ bölümünün (g) maddesinde, “sigortalı, sigorta başlangıcında işsiz kalacağını biliyor veya tahmin ediyorsa (sigortalı sigorta başlangıcında işsiz kalacağını biliyorsa veya işverenden herhangi bir uyarı yazısı almışsa ya da hakkında bir disiplin kurulu kararı bulunuyorsa, meydana gelecek işsizlikler teminat kapsamı dışındadır” denildiği,
e) Davalı Sigorta Şirketi Vekilinin, performans düşüklüğünün fesih nedeni olduğuna ilişkin Yargıtay 9. HD. E.2018/7967 K. 2018/18981 Kararının, Başvuru konusu ile uyumlu olmadığı, anılan Kararda Davacının kendisine yapılan uyarılara rağmen durumunu düzeltmediği, tazminatını alarak işten ayrılma beyanında bulunduğu, işyerindeki sıkıntıların ve yöneticilerle olan anlaşmazlıklar ile maddi problemlerin performansını düşürdüğünü beyan ettiği, oysa somut Başvuruda Yargıtay Kararındaki konularla Başvuru Sahibinin iş akdinin feshinin bir benzerlik taşımadığı
f) Davalı Sigorta Şirketi tarafından, tazminat ödemesi yapılmaması için gerekçe gösterilen “istisnalar” bölümünün (g) maddesinin, Başvuru Sahibi XXX için geçerli olmadığı, zirâ;
⎯ Poliçe tanzim tarihinin 22/10/2018, iş sözleşmesinin fesih tarihinin 30/09/2019 olduğu, diğer bir ifade ile Başvuru Sahibinin poliçe düzenlenirken işsiz kalacağını bilmediği, fesih işleminin poliçe tanzim tarihinden 11 ay sonra gerçekleştiği,
⎯ Başvuru Sahibinin poliçe tanzim edildiği tarihte, işsiz kalacağını tahmin ettiğini iddia etmenin de gerçekçi olmadığı, zirâ iş yerinde 6 yıl 4 ay çalışan bir kişinin, zaman zaman performans düşüklükleri yaşasa da, 6 yıllık süre dikkate alındığında, tamamen başarısız bir personel olarak nitelendirilemeyeceği, dönemsel veya bazı olaylara bağlı olarak, iş veriminde düşük olabileceği,
⎯ Başvuru Sahibinin “belirsiz süreli iş sözleşmesi” ile çalıştığının anlaşıldığı, bu nedenle iş akdinin ne zaman sona ereceğini kesin olarak bilmediği, İş Kanunu’nun 18. Maddesine göre işverenin, belirsiz süreli iş sözleşmesini feshederken, işçinin yetersizliğini kanıtlaması gerektiği, Başvuru Sahibine gönderilen “fesih bildiriminde” son bir yıllık dönemde satış hedeflerini gerçekleştirmeniz için defalarca yapılan sözlü ve yazılı yönlendirmelere ve iki adet yazılı uyarıya rağmen, önceden belirlenen hedefleri gerçekleştirmediği, iddiasının ispata muhtaç olduğu, fesih bildiriminde Haziran, Temmuz, Ağustos 2019 hedef ve gerçekleşen satış rakamlarının verildiği, verilerin çok farklı olduğu, Haziran ayının hedef gerçekleştirme oranı %3,3 iken, Temmuz ayının %43,4 olduğu, Başvuru Sahibine ait aylık hedeflerin ne zaman kendisine verildiği, sonuçlarının nasıl değerlendirildiği, Başvuru Sahibinden nedenleri hakkında bilgi alınıp alınmadığı, ne gibi destekler verildiği veya verilmediğinin bilinmediği, diğer çalışanlarında performanslarının bilinmediği, genel bir karşılaştırma yapılmadığı, bu konuda Dosya’ya belge sunulmadığı, 2019 yılının Temmuz ayına ait olduğu ve üç çalışana ait verilerin açıklamaları yapılmadığı için, ne anlam taşıdıklarının belirli olmadığı,
⎯ Başarısız olduğu iddia edilen Başvuru Sahibinin, ibraz ettiği ve başarılı personel için verildiğini iddia ettiği 2018 yılı Eylül ve Kasım ayları ile 2019 yılı Şubat ayına ait hediye çeklerinin, Başvuru Sahibinin uzun süreli bir performans düşüklüğü göstermediği, Dosya’ya işverenin bir uyarı yazısı veya başvuru sahibi hakkında alınmış bir disiplin kurulu kararı ibraz edilmediği, Davalı XXX A.Ş.’nin, Başvuru Sahibinin “kendi isteği ile işsiz kaldığı” iddiasını ispat edemediği,
g) Borç Ödeme Sigortası Genel Şartlarının;
⎯ Sigortanın Kapsamı A.1- Sigortanın Konusu maddesinde, “Bu sigorta ile sigortacı, işsiz kalma ya da kaza veya hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik hâllerinin gerçekleşmesi sonucu sigortalının poliçede belirtilen ve sözleşmeye istinaden yapması gereken ödemelerini azami tazminat tutarı ve süresi ile sınırlı olmak üzere teminat altına alır” denildiği,
⎯ İşsiz kalma (işsizliğin), “Sigortalının, poliçede belirlenen hâller çerçevesinde, gelir getirici işini veya işlerini kendi iradesi dışında kaybetmesi” olarak tanımlandığı,
⎯ 3.1.2. Teminat dışında kalan haller maddesinde, A.5 Maddesinde belirtilen
durumlara ilaveten, tazminat ödenmeyecek hallerin sayıldığı, c) fıkrasında,
“Sigortalının iş sözleşmesinin işveren tarafından ilgili mevzuata göre haklı
nedenlerle feshedilmesi” denildiği,
h) Başvuru Sahibinin poliçe tanzim edildiğinde (sigortanın başlangıcında) iş sözleşmesinin feshedileceğini ve işsiz kalacağını bilmediği, iş akdinin, poliçe tanzim tarihinden 11 ay 8 gün sonra, performans düşüklüğü gerekçe gösterilerek feshedildiği, feshin açıkça belirlenmiş objektif kriterlere dayanmadığı, Başvuru Sahibinin ikaz edildiği, savunmasının alınarak, performans düşüklüğünün nedenleri ile çözümü için işlem yapıldığına ilişkin Dosya’ya belge ibrazında bulunulmadığı, Başvuru Sahibinin kendi istek ve arzusu ile iş akdinin feshedildiğinin, çalıştığı Kurum ve Davalı Sigorta Şirketi tarafından ispat edilemediği, bu nedenle Başvuru Sahibinin tazminat talep etme hakkının olduğu,
i) Başvuru Sahibi vekilinin talep tutarı ile bağlı kalınarak, Davalı Sigorta Şirketi tarafından 6.000,00 TL Gelir Güvence Tazminatı ödemesi yapılması gerektiği,
j) Başvuru Sahibinin, XXX A.Ş.’nin İşsizlik Beyan Formunu 11/10/2019 tarihinde doldurduğu, talebin tebliğ hükmünde olduğu, Sigorta Şirketinin temerrüt tarihinin sekiz iş günü sonrası 04/02/2020 olduğunun kabulü gerektiği,
k) AAÜT’nin 17. Md.’sine göre, Hakem önünde yapılan her türlü hukuki yardımlarda, Tarife hükümlerinin uygulanacağı Sigorta Tahkim Komisyonlarının, Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde Asliye Mahkemeleri için öngörülen ücreti esas almak ve 03/06/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanunundaki beşte birlik orana uyulmak kaydıyla, Tarifenin üçüncü kısmına göre avukatlık ücretine hükmedecekleri, “ancak hükmedilen ücret kabul veya reddedilen miktarı geçemeyeceği“ AAÜT’nin 13. Md.’sine göre; Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde gösterilen hukuki yardımların konusu para veya para ile değerlendirilebiliyor ise avukatlık ücretinin, davanın görüldüğü mahkeme için Tarifenin ikinci kısmında belirtilen maktu ücretlerin altında kalmamak kaydıyla 7. Md. ikinci fıkrası, 9. Md.nin birinci fıkrasının son cümlesi ile 10. Md.nin son fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla) Tarifenin üçüncü kısmına göre belirleneceği ancak, hükmedilen ücretin kabul veya reddedilen miktarı geçemeyeceği, Sigortacılık Kanunu’nun 30/17 Md.’sinde, “Talebi kısmen ya da tamamen reddedilenler aleyhine hükmolunacak vekâlet ücreti, Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesinde belirlenen vekâlet ücretinin beşte biridir.” denildiği, bu durumda, 5684 sayılı yasanın 30/17 Maddesi ve gerekçesinde var olmayan bir hükmün, Yargıtay’ın yerleşik kararları da dikkate alınmaksızın Yönetmeliğin 16/13 Maddesi ile düzenlenmesi ile Yasaya aykırı bir şekilde uygulanamayacağı, Kanaatine varılmıştır.
5. KARAR
Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından Hakemliğime tevdi edilen Başvurunun değerlendirmesi yukarıdaki izah edildiği şekilde yapılmış ve bunun sonucunda;
1. Açıklanan sebeplerle, Başvuru Sahibi Davacının talebinin kabulü ile 6.000,00 TL tazminatın 04/02/2020 tarihinden itibaren “yasal faizi” ile birlikte, XXX A.Ş.’den alınarak, Başvuru Sahibi XXX’a ödenmesine,
2. Sigorta Tahkim Komisyonu Başvuru Ücreti 250,00 TL, vekâlet harcı 7,80 TL olmak üzere toplam 257,80 TL gider toplamının, Sigorta Şirketi tarafından Başvuru Sahibine ödenmesine,
3. Başvuru Sahibi kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden, kabul edilen tutar
üzerinden 5684 sayılı Kanun’un 30. Madde 17. Fıkrası gereğince, yürürlükte
bulunan A.A.Ü.T. Tarifesinin 13, 13/2, 17 ve 20. maddelerine göre hesaplanan 3.400,00 TL vekâlet ücretinin, Sigorta Şirketinden alınarak Başvuru Sahibine ödenmesine,
5684 sayılı Kanunun 30/12. Maddesi hükmü gereği, kararın bildirim tarihinden itibaren 10 gün içinde Sigorta Tahkim Komisyonu nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verildi.
25/06/2020